Projekt Geologiczny

PROJEKT GEOLOGICZNY DLA ODWIERTÓW POD DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Projekt prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej.

Tak więc każdy odwiert pod pompę ciepła to roboty geologiczne wymagające projektu. Projekt ten wykonamy dla Państwa w ramach naszej usługi. Kwestie odwiertów pod pompy ciepła reguluje kilka dokumentów. Najważniejszy to Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z 1994 roku z późniejszymi zmianami i rozporządzenia do tej ustawy. Pod kątem pomp ciepła ustawa mówi o pozyskaniu ciepła Ziemi.

Przed rozpoczęciem robót wiertniczych dla dolnych źródeł ciepła, należy opracować projekt robót geologicznych, który składa się w wydziale ochrony środowiska starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu do dokumentacji w ciągu 30 dni, powiadomimy urząd gminy lub miasta oraz okręgowy urząd górniczy o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót wiertniczych. Formalności związane z projektowaniem oraz zatwierdzeniem przez urzędy trwają z reguły około 1,5-2 miesiące. Po zakończeniu robót wiertniczych sporządzimy powykonawczą dokumentację geologiczną którą należy złożyć we właściwym urzędzie.

Art. 6. W rozumieniu ustawy:

  • Pracą geologiczną jest projektowanie i wykonywanie badań w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a zwłaszcza poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych, określania warunków geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub ujmowania wód podziemnych;
  • robotą geologiczną jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni ziemi, w tym wykonywanych przy użyciu materiałów wybuchowych, oraz likwidacja wyrobisk po tych czynnościach;
  • wykorzystaniem ciepła Ziemi jest odbiór energii z gruntu lub górotworu za pośrednictwem nośników energii wprowadzonych do otworu wiertniczego.