Odwierty Geotermalne

ODWIERTY PIONOWE

Podążając za potrzebami inwestorów oraz za postępem technologicznym w ramach naszych usług wykonujemy własnymi wiertnicami odwierty pionowe dla dolnych źródeł ciepła.

Realizacja dolnego źródła ciepła poprzez wykonanie odwiertów pionowych jest nie jako koniecznością w przypadku, gdy działka którą chcemy wykorzystać dla sond dolnego źródła ciepła nie jest odpowiednio duża lub tez sposób jej zagospodarowania uniemożliwia wykonanie dolnego źródła w inny sposób.

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem odwiertów oraz instalacji dolnego źródła ciepła na potrzeby pomp ciepła w postaci wierconych kolektorów pionowych lub koszy energetycznych. Kolektor gruntowy pionowy wykonany jest poprzez odwiert w ziemi na głębokość średnio do 180 m, średnica otworu jest zawsze dostosowana do producenta i typu sondy. Posiadamy sprzęt pozwalający na dotarcie w miejsca, gdzie nie ma dojazdu dla wiertnic na podwoziu samochodu ciężarowego, sprzęt ten pozwala także na wyrządzenie minimalnych szkód na działce w trakcie wiercenia.

Dla obliczenia zapotrzebowania na ciepło należy przyjąć, ze z 1 mb odwiertu pionowego można uzyskać około 55 W mocy cieplnej tj. 0,055 kW. Dla przykładu (jak w ocenie dla studni z wodą), aby uzyskać moc 10 kW należy wykonać odwierty na głębokość około 180 m. Nie ma jednak konieczności wiercenia się na tak duża głębokość gdyż można odwierty podzielić tak, by sumaryczna długość odwiertów dała nam 180 m, np. 2 x 90 m. Należy jednak zachować odpowiednia odległość pomiędzy odwiertami. Przyjmuje się, ze odległość pomiędzy wykonanymi odwiertami nie powinna być mniejsza jak 15,0 m

Po zamontowaniu kolektorów pionowych lub koszy energetycznych i przeprowadzeniu próby szczelności napełniamy je roztworem glikolu. Przestrzeń odwiertu wokół sondy jest wypełniana środkami zwiększającymi przewodność cieplną i zdolność regeneracji termicznej gruntu. W trakcie wykonywania odwiertu porównujemy profil geologiczny gruntu z danymi zawartymi w projekcie, analizujemy je i wyliczamy całkowity uzysk energetyczny. Jeśli odstępstwo danych faktycznych od projektowych jest znaczące – korygujemy długość całkowitą odwiertów, dzięki czemu nie narażamy inwestora na zbędne koszty, czy też na przewymiarowanie dolnego źródła ciepła.

Innym sposobem „wydobycia” ciepłą z gruntu jest metoda dwóch studni. Woda jest bardzo dobrym medium, które doskonale nadaje się do wykorzystania jej jako nośnik ciepła. Pompy ciepła korzystające z wody głębinowej mają wyższą wydajność i efektywność w porównaniu z i tak bardzo wydajnymi sondami pionowymi, dlatego też jest to źródło najtańsze i nie wymagające z reguły dużych przestrzeni wokół domu. Studnie eksploatacyjna i chłonna są rozmieszczone w odległości 12 – 18 m od siebie. Pompy ciepła typu woda-woda umożliwiają pozyskanie energii cieplnej bezpośrednio z wód gruntowych wypełniających warstwy wodonośne. Wody głębinowe cechuje stała temperatura na poziomie minimum 8 st.C, dzięki czemu inwestor może liczyć na pozyskanie ciepła o wysokiej rocznej zdolności grzewczej. O możliwości wykorzystania wód głębinowych decyduje dostępność warstwy wodonośnej, a także wydajność studni, temperatura i mineralizacja wody. Nasze prace w tym wypadku są identyczne jak w przypadku odwiertów pod studnie głębinowe, zmieniona jest tylko dalsza instalacja wodna, która przy dobrym wydatku studni umożliwia podłączenie wody ze studni zarówno do instalacji pompy ciepła, jak też do instalacji wodnej budynku.